Rep. deming
U.S. News:

While Biden Hides, Trump Supports Law and Order

The loudest voices in the Democrat Party have made their new demand clear: defund the police.

Democrat Rep. Val Demings, a former police chief no less, and a potential Biden VP pick, turned her back on her brothers and sisters in law enforcement this morning.

Demings said the Minneapolis City Council is “is being very thoughtful” for dismantling their police department.

Note: Over the past few days, the radical idea of dismantling and defunding the police has emerged as Democrat Party orthodoxy.

Ilhan Omar has called for police in Minneapolis to be disbanded and AOC, one of Joe Biden’s policy advisers, is calling on her colleagues “to sacrifice to make sure that over-funded police departments are defunded.”

Officials in Los Angeles have proposed cutting $150 million from LAPD and New York City Mayor Bill de Blasio plans to decrease NYPD funds.

RNC Chairwoman Ronna McDaniel emphasized Joe Biden’s silence on police defunding (a mid-level campaign staffer issued a statement, but Joe Biden still has yet to address this issue) while President Trump continues to support law and order.

Democrats’ calls to defund the police are dangerous! Doing so would weaken the rule of law and cause chaos in the US. President Trump will always fight for law and order and stand up for the men and women in blue who protect American communities.

Bottom Line: While Joe Biden’s Democrat Party has embraced defunding the police, President Trump will always support good police work and support law and order.

Korean:

법과 질서를 수호하는 트럼프 대통령, 하지만 숨기에 바쁜 바이든

항상 불평 불만만 하는 민주당은 또 하나 새로운 억지를 부리고 있습니다, 바로 경찰 예산을 철회하라는 것입니다.

경찰국장까지도 지내고 현재 바이든 후보의 부통령 후보자로도 거론되고 있는 민주당의. 발 데밍스 하원의원은 오늘 아침 동료 경찰관들에게 등을 돌리고 말았습니다.

미네아폴리스 시의회가 시 경찰국을 해체 시키려 하는 것은 “매우 사려깊은 것”이라고 데밍스 의원은 말했습니다,

발 데밍스 하원의원
(민주당) 플로리다

주: 지난 몇일동안, 경찰의 예산 철회화 해체라는 과격한 주장이 민주당의 주요 주장이 되버렸습니다.

또 다른 민주당의 일한 오마르 하워의원도 미네아폴리스 경찰국의 해체를 요구하고 나섰고 조 바이든 민주당 대통령 후보의 주요 정책 자문인 이기도 한 알렉산드리아 오카시오 코테즈 민주당 하원도 “과도 예산이 책정된 경찰국은 반드시 예산 철회를 해야한다”고 동료 의원들에게 요구하였습니다.

로스앤젤레스 시는 로스앤젤레스 경찰국의 예산에서 $1억5천만 달러 를 삭감한다고 상정하였고 뉴욕의 빌 데 블라시오 시장은 뉴욕 경찰국 예산을 감소할 예정입니다.

론나 맥대니얼 공화당 전국 위원회(RNC) 의장은 트럼프 대통령은 계속하여 법과 질서를 지지하는데도 조 바이든 민주당 후보는 경찰 예산 철회에 대해 침묵을 지키고 있는 것을(중간급 캠페인 담당자가 성명을 발표했으나, 바이든 후보는 아직도 이 문제에 대해 확실한 답을 피하고 있습니다) 지적하였습니다.

민주당이 경찰 예산 철회를 주장하고 있는 것은 매우 위험한 발상입니다! 만약 그렇게 된다면 법의 지배 원칙을 약화하고 심각한 혼란을 불러일으킬 것이며 트럼프 대통령은 법과 질서를 위해 투쟁할 것이고 미국 사회를 보호하는 경찰관들을 위해 싸울 것입니다.

요점: 조 바이든 후보의 민주당은 경찰 예산 철회를 들고나왔지만 트럼프 대통령은 언제나 훌륭한 경찰업무를 지지할 것이고 법과 질서를 수호할 것입니다.

Chinese:

當拜登躲在一邊時,特朗普支持法律和秩序

民主黨中最響亮的聲音表明了他們的新要求:不給警察撥款。
民主黨眾議員瓦爾•戴明斯(Val Demings,)曾任警察局長,也是拜登(Biden)潛在的副總統候選人。今天早上,她背叛了執法系統中的兄弟姐妹們。

戴明斯說,明尼阿波利斯市議會對於撤銷警察局的動議「考慮周全」。

民主黨眾議員瓦爾•戴明斯 (Val Demings,) 曾任警察局長,也是拜登(Biden)潛在的副總統候選人。今天早上,她背叛了執法系統中的兄弟姐妹們。 戴明斯說 (Demings said),明尼阿波利斯市議會對於撤銷警察局( dismantling) 的動議「考慮周全」。

注意:在過去的幾天中,撤除警察局、不給警察局提供撥款的激進想法,已經成為民主黨的正統觀念。

伊爾汗•奧馬爾(Ilhan Omar)呼籲解散明尼阿波利斯(Minneapolis)警察局,喬.拜登(Joe Biden)的政策顧問(policy advisers)之一的阿拉伯石油公司(AOC,)呼籲她的同事「做出犧牲,以確保已經得到過度撥款的警察部門得不到撥款。」

洛杉磯的官員建議對洛杉磯市警察局(LAPD)的撥款削減1.5億美元(cutting $150 million),紐約市長比爾•德布拉西奧(Mayor Bill de Blasio)計劃減少對紐約市警察局(NYPD)的撥款。

共和黨全國委員會主席羅納•麥克丹尼爾(RNC Chairwoman Ronna McDaniel )強調,喬•拜登對減少警察局撥款一事保持沉默(一名中層競選人員就此發表了聲明,但喬•拜登仍未對此表態),而川普總統則繼續支持法律和秩序。

民主黨人要求不給警察局撥款的呼籲很危險!這樣做會削弱法治並在美國造成混亂。川普總統將永遠為法律與秩序而戰,並與保護美國社區安全的穿警服的男男女女站在一起。

底線:喬•拜登的民主黨採取不給警察撥款的立場,但川普總統將永遠支持良好的警察工作,支持法律和秩序。

Vietnamese:

Trong khi Biden che giấu, Trump ủng hộ Luật pháp và Trật tự

Những tiếng nói lớn nhất trong Đảng Dân chủ đã làm cho nhu cầu mới của họ trở nên rõ ràng: ngưng tài trợ cảnh sát.

Dân biểu Dân chủ Val Demings, một cựu cảnh sát trưởng không kém, và một người có tiềm nặng được chọn là Phó Tổng thống cho ông Biden, đã quay lưng lại với anh chị em của mình trong cơ quan thực thi pháp luật sáng nay.

Demings cho Hội đồng thành phố Minneapolis biết là “hiện đang suy nghĩ cách cẩn thận” để tháo dỡ sở cảnh sát của họ.

Lưu ý: Trong vài ngày qua, ý tưởng triệt để về việc tháo dỡ và ngưng tài trợ cảnh sát đã xuất hiện dưới dạng chính thống của Đảng Dân chủ.

Ilhan Omar đã kêu gọi cảnh sát ở Minneapolis giải tán và AOC, một trong những cố vấn chính sách của Joe Biden, đang kêu gọi các đồng nghiệp của cô ấy “hy sinh để bảo đảm rằng các sở cảnh sát được tài trợ quá mức sẽ bị ngưng tài trợ”.

Các quan chức ở Los Angeles đã đề xuất cắt giảm 150 triệu đô la từ LAPD và Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio có kế hoạch giảm các quỹ NYPD.

Chủ tịch RNC Ronna McDaniel nhấn mạnh sự im lặng của Joe Biden đối với việc ngưng tài trợ cảnh sát (một nhân viên chiến dịch cấp trung đã đưa ra một tuyên bố, nhưng Joe Biden vẫn chưa giải quyết vấn đề này) trong khi Tổng thống Trump tiếp tục ủng hộ luật pháp và trật tự.

Việc kêu gọi ngưng tài trợ cảnh sát của những người Đảng Dân chủ là nguy hiểm! Làm như vậy sẽ làm suy yếu luật pháp và gây ra sự hỗn loạn ở Hoa Kỳ. Tổng thống Trump sẽ luôn đấu tranh cho luật pháp và trật tự và đứng lên vì những người đàn ông và phụ nữ mặc áo xanh bảo vệ các cộng đồng Mỹ.

Điểm mấu chốt: Trong khi Joe Biden của Đảng Dân chủ vây quanh việc ngưng tài trợ cảnh sát, Tổng thống Trump sẽ luôn ủng hộ công việc tốt của cảnh sát và hỗ trợ luật pháp và trật tự.

Dr. Richard Saisomorn
Dr. Richard Saisomorn, iFreedomTV: Founder & CEO. WEBMASTER : iFreedomTV; Lao Times dot com; Lao Human Rights; Rallying For Democracy of Vietnam; and Democracy Movement for Thailand - iFreeThai
https://ifreedomtv.com/