Ronna McDaniel
Asian News:

We appreciate the contributions and sacrifices of Asian Pacific Americans in communities across our country

By: Ronna McDaniel, RNC Chairwoman

Asian Pacific Americans have played an important role in shaping U.S. history, and we are grateful for the many contributions and sacrifices they continue to make in communities across our country—from those serving in our military to defend our freedoms, to small business owners working hard to bolster our economy, to health care workers and volunteers working on the frontlines to keep Americans safe. This month, we celebrate their past and present triumphs that continue to make America great.

From Secretary of Transportation Elaine Chao, the first Asian American woman to be appointed to a Presidential Cabinet, to Michelle Steel, the first Korean-American Republican woman elected to the California State Board of Equalization, who is currently a Congressional candidate in California’s 48th district, Asian Pacific Americans continue to break down barriers, and the Trump Administration continues to empower them to reach their full potential.

At a time when Asian Pacific Americans are facing heightened discrimination in relation to the COVID-19 pandemic, President Trump is prioritizing their safety and well being. The White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders and the U.S. Department of Justice are working together to combat hate crimes against this community throughout the pandemic. President Trump has zero tolerance for discrimination of all kinds, and championing the Asian Pacific American community remains a top priority.

This has been a priority from the very beginning of the Trump Administration, well before our nation was met with the challenge of a global pandemic. Since day one, President Trump has been a great fighter and advocate for hardworking Asian Pacific Americans who have contributed so much to our society and economy. Take for instance his work on behalf of small business owners across the country, 1.9 million who are Asian Pacific Americans.

President Trump’s continued fight to restore the economy through the CARES Act and Paycheck Protection Program (PPP) has allowed small businesses to stay afloat during this pandemic. The PPP is providing cash-flow assistance to small businesses through forgivable loans, encouraging them to re-hire workers who had been laid off during the coronavirus crisis.

Before this crisis took hold of our country, President Trump was fighting on behalf of Asian Pacific Americans and prioritizing their right to a good education. He signed the Fostering Undergraduate Talent by Unlocking Resources for Education (FUTURE) Act into law, which reauthorized more than $250 million in annual funding for minority-serving institutions such as the AANAPISI (Asian American Native American Pacific Islander-Serving Institutions) Program, which enrolls nearly half of all Asian Pacific American undergraduate students nationwide, and especially serves those from low-income backgrounds. The Administration is also committed to expanding and strengthening education in science, technology, engineering, and mathematics (STEM). President Trump has directed more than $200 million per year to technology education grants for women and programs that encourage participation in STEM careers.

As Memorial Day draws near—a day to remember all those who have served and sacrificed for our freedom—we are reminded of the tremendous sacrifices that our Asian Pacific American veterans have made on our behalf. President Trump has shown his support for these heroes by signing legislation to honor them. The Lao & Hmong Veterans’ Service Recognition Act authorized burial in any open national cemetery for Lao & Hmong veterans who fought for the U.S. during the Vietnam War. The Chinese American World War II Veterans Congressional Medal Act (S1050; H.R. 2358), signed into law in 2018, recognizes the sacrifices and service of Chinese American military members during World War II. As Memorial Day coincides with Asian Pacific American Heritage Month, we remember and pay tribute to the ultimate sacrifice these heroes made for our freedom.

Across America, we are navigating a new reality, but this month is an opportunity to take a step back and honor the heritage, the sacrifices, and accomplishments of Asian Pacific Americans throughout our nation’s history. As President Trump continues to champion the Asian Pacific American community, we honor and celebrate their many contributions that continue to shape our nation and keep America great.


Vietnamese:

Chúng ta đánh giá cao những sự đóng góp và hy sinh của người Mỹ gốc châu Á Thái Bình Dương trong các cộng đồng trên khắp đất nước của chúng ta

Ronna McDaniel

Theo dõi bà ấy trên Twitter @GOPChairwoman.

Người Mỹ gốc Châu Á Thái Bình Dương đã đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình lịch sử Hoa Kỳ và chúng ta rất biết ơn về nhiều đóng góp và hy sinh mà họ tiếp tục làm trong các cộng đồng trên khắp đất nước của chúng ta – từ những người phục vụ trong quân đội để bảo vệ các quyền tự do của chúng ta, các chủ doanh nghiệp nhỏ đang làm việc chăm chỉ để củng cố nền kinh tế của chúng ta, cho đến các nhân viên y tế và tình nguyện viên làm việc trên tuyến đầu để giữ an toàn cho người Mỹ. Trong tháng này, chúng ta kỷ niệm những chiến thắng trong quá khứ và hiện tại của họ tiếp tục làm cho nước Mỹ vĩ đại.

Từ Bộ trưởng Giao thông Elaine Chao, người phụ nữ Mỹ gốc Á đầu tiên được bổ nhiệm vào Nội các Tổng thống, đến Michelle Steel, người phụ nữ Cộng hòa Mỹ gốc Hàn đầu tiên được bầu vào Hội đồng Cổ phần hóa của bang California, hiện đang là ứng cử viên Quốc hội tại quận 48 của California, Người Mỹ gốc Châu Á Thái Bình Dương tiếp tục phá vỡ các rào cản và Chính quyền Trump tiếp tục trao quyền cho họ để đạt được tiềm năng đầy đủ của họ.

Vào thời điểm người Mỹ gốc châu Á Thái Bình Dương đang phải đối mặt với sự phân biệt đối xử cao độ liên quan đến đại dịch COVID-19, Tổng thống Trump đang ưu tiên sự an toàn và phúc lợi của họ. Sáng kiến của Tòa Bạch Ốc về người Mỹ gốc châu Á và người dân đảo Thái Bình Dương và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang hợp tác để chiến đấu với tội ác thù địch chống lại cộng đồng này trong suốt đại dịch. Tổng thống Trump không khoan dung đối với các loại kỳ thị và bênh vực cộng đồng người Mỹ gốc châu Á Thái Bình Dương vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Đây là ưu tiên ngay từ đầu của Chính quyền Trump, trước khi đất nước chúng ta gặp phải sự thách đố của đại dịch toàn cầu. Kể từ ngày đầu tiên, Tổng thống Trump đã trở thành một chiến binh và người ủng hộ tuyệt vời cho những người Mỹ gốc châu Á Thái Bình Dương chăm chỉ, những người đã đóng góp rất nhiều cho xã hội và nền kinh tế của chúng ta. Lấy thí dụ, công việc của ông ta thay mặt cho các chủ doanh nghiệp nhỏ trên cả nước, 1.9 triệu người là người Mỹ gốc châu Á Thái Bình Dương.

Tổng thống Trump, tiếp tục chiến đấu để khôi phục nền kinh tế thông qua Đạo luật CARES và Chương trình bảo vệ tiền lương (PPP) đã cho phép các doanh nghiệp nhỏ duy trì hoạt động trong đại dịch này. PPP đang cung cấp dòng tiền hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ thông qua các khoản vay được tha thứ, khuyến khích họ thuê lại những người lao động đã bị sa thải trong cuộc khủng hoảng coronavirus.

Trước khi cuộc khủng hoảng này diễn ra ở nước ta, Tổng thống Trump đã chiến đấu thay mặt cho người Mỹ gốc châu Á Thái Bình Dương và quyền ưu tiên được hưởng một nền giáo dục tốt. Ông đã ký Đạo luật Bồi dưỡng Tài năng Đại học bằng cách mở khóa Đạo luật Tài nguyên Giáo dục (FUTURE) thành luật, trong đó ủy quyền lại hơn 250 triệu đô la tài trợ hàng năm cho các tổ chức phục vụ thiểu số như AANAPISI (Asian American Native American Pacific Islander-Serving Institutions) tuyển sinh gần một nửa số sinh viên đại học người Mỹ gốc châu Á Thái Bình Dương trên toàn quốc, và đặc biệt phục vụ những người có nguồn gốc thu nhập thấp. Chính quyền cũng cam kết mở rộng và tăng cường giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM). Tổng thống Trump đã chỉ đạo hơn 200 triệu đô la mỗi năm cho các khoản tài trợ giáo dục công nghệ cho phụ nữ và các chương trình khuyến khích sự tham gia vào sự nghiệp STEM.

Khi Ngày Tưởng niệm đến gần – một ngày để tưởng nhớ tất cả những người đã phục vụ và hy sinh cho sự tự do của chúng ta, chúng ta nhớ lại những hy sinh to lớn mà các cựu chiến binh Mỹ gốc châu Á Thái Bình Dương đã làm thay cho chúng ta. Tổng thống Trump đã thể hiện sự ủng hộ của mình đối với những anh hùng này bằng cách ký luật để tôn vinh họ. Đạo luật công nhận sự phục vụ của cựu chiến binh người H’Mông được quyền chôn cất tại bất kỳ nghĩa trang quốc gia đang mở nào cho các cựu chiến binh người H’Mông đã chiến đấu cho Hoa Kỳ trong Chiến tranh Việt Nam. Đạo luật Huy chương Quốc hội Cựu chiến binh Mỹ gốc Trung Hoa Thế chiến II (S1050; H.R. 2358), được ký thành luật năm 2018, công nhận sự hy sinh và phục vụ của các thành viên quân đội Mỹ gốc Trung Hoa trong Thế chiến II. Khi Ngày Tưởng niệm trùng với Tháng Di sản Châu Á Thái Bình Dương, chúng ta nhớ và bày tỏ sự tôn kính đối với sự hy sinh cuối cùng mà những anh hùng này đã làm cho tự do của chúng ta.

Trên khắp nước Mỹ, chúng ta đang điều hướng một thực tế mới, nhưng tháng này là cơ hội để lùi một bước và tôn vinh di sản, sự hy sinh và thành tựu của người Mỹ gốc châu Á Thái Bình Dương trong suốt lịch sử quốc gia của chúng ta. Khi Tổng thống Trump tiếp tục bênh vực cộng đồng người Mỹ gốc châu Á Thái Bình Dương, chúng ta tôn vinh và ca ngợi những đóng góp của họ tiếp tục định hình đất nước chúng ta và giữ cho nước Mỹ vĩ đại.

Dr. Richard Saisomorn
Dr. Richard Saisomorn, iFreedomTV: Founder & CEO. WEBMASTER : iFreedomTV; Lao Times dot com; Lao Human Rights; Rallying For Democracy of Vietnam; and Democracy Movement for Thailand - iFreeThai
https://ifreedomtv.com/