Lao HR

Rosewell

ປະຕິນຍາສາກົລ ວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸສ

ອາຣັມພະບົທ

ດ້ວຍການຍອມຮັບສັກສີແລະສິດທິເສຣີພາບ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດປ່ຽນຖ່າຍໃຫ້ກັນແລະກັນໄດ້, ມວນມະນຸສ ທັງປວງຕ້ອງການ ສິດທິເສຣີພາບ, ຄວາມເປັນປະຊາທິປະໄຕ ແລະຄວາມຍຸຕິທັມຂັ້ນ ພື້ນຖານ ໃນຜຶນແຜ່ນດິນ ຂອງຕົນແລະຄວາມມີສັນຕິພາບ ໃນໂລກພິພົບ.

ດ້ວຍການເມີນເສີຍ ຕໍ່ການດູໝິ່ນຢຽບຫຽາມ ສິດທິມະນຸສຊົນເຫລົ່ານັ້ນ, ຈຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດເຫດການ ປ່າເຖື່ອນ ໂຫດຮ້າຍ ແລະທາຣຸນ ຊຶ່ງໄດ້ກະທົບກະເທືອນຕໍ່ມະໂນທັມ ຂອງມະນຸສຊາຕຢ່າງຮຸນແຮງ ໂດຍອີງໃສ່ການປະກາສ ປະຕິນຍາທານ ອັນສູງສຸດ ຂອງສາມັນຊົນ ໃນວາຣະແຫ່ງໂລກ ວ່າມະນຸສທຸກຄົນ ສົມຄວນມີສິດທິເສຣີພາບ ໃນການປາກເວົ້າ ແລະຄວາມເຊື່ອຖື.

ໂດຍທັມຊາຕຂອງມະນຸສຊົນ ຄວນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍຫລັກນິຕິທັມ. ມະນຸສເຮົາບໍ່ປາຖນາໃຫ້ມີການບີບບັງຄັບ, ກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັ່ງ. ມະນຸສຕ້ອງຊອກຫາທາງອອກ ຊື່ງເປັນຫົນທາງອັນສຸດທ້າຍ.

ໂດຍເຫດທີ່ ປະຊາຄົມໂລກ ໄດ້ຢືນຍັຕໄວ້ໃນກົດບັຕ ເຖິງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນສິດທິມະນຸສຊົນຂັ້ນພື້ນຖານແຫ່ງຄວາມມີສັກສີ ແລະຄຸນຄ່າສ່ວນບຸກຄົລແລະຄວາມສເມີພາບທັງຍິງແລະຊາຍ. ສົ່ງເສີມ ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານສັງຄົມ ໃຫ້ໄດ້ມາຕຖານສາກົລ ແລະໃຫ້ມີສິດທິເສຣີພາບຫລາຍຂຶ້ນ.

ເພື່ອໃຫ້ ປະຕິນຍາ ກ່ຽວກັບສິດທິເສຣີພາບ ແລະມະນຸສທັມ ຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາຕ ໄດ້ຮັບຜົນ ປະເທສຂອງເຮົາ ໃນຖານະເປັນສະມາຊິກ ຕ້ອງໃຫ້ການຮ່ວມມືເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ສິດທິຂັ້ນພື້ນຖານເຫລົ່ານັ້ນປາກົດຜົລເປັນຮູປທັມ.

ດ້ວຍມາຕຖານຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າ ທັງໃນແລະຕ່າງປະເທສ, ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ການຍອມຮັບແລະການປະຕິບັດຕໍ່ສິດທິເສຣີພາບ ແບບສາກົລໃຫ້ໄດ້ຜົລ ໃນໝູ່ປະຊາຊົນລາວ ທຸກຊົນຊາຕ ຊົນເຜົ່າຄວາມມີສີລທັມ ມະນຸສທັມ ທີ່ໄດ້ປະກາສຂໍ້ກຳນົດໄວ້ ຢ່າງຈະແຈ້ງຊັດເຈນ ເປັນມາຕຖານແບບ ສາກົລ ສຳລັບທຸກໆຄົນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ແບ່ງ ຊັ້ນ, ວັນນະ, ເພສ ແລະໄວ. ເພາະສະນັ້ນ, ປະຊາຊົນລາວ ທຸກຊົນຊາຕ ຊົນເຜົ່າ ສົມຄວນມີສິດທິເສຣີພາບ ດັ່ງນີ້:

ມາດຕາ 1 ມະນຸສທຸກຄົນ ມີອິສຣະພາບແລະສເມີພາບ ໃນດ້ານສິດທິ ສັກສີ ແລະມະໂນທັມ ພ້ອມທັງນັບຖືກັນ ຖານເປັນອ້າຍເປັນນ້ອງ,

ມາດຕາ 2 ທຸກຄົນມີສິດທິເສຣີພາບ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນທາງດ້ານການເມືອງ ໂດຍບໍ່ຈຳແນກ ຄວາມແຕກຕ່າງ ເຊື້ອຊາຕ, ຜິວພັນ, ເພສ, ພາສາ ແລະສາສນາ,

ມາດຕາ 3 ທຸກຄົນມີສິດທິ ດຳຣົງຊີວິດ ຢ່າງເປັນອິສຣະ ໂດຍບໍ່ມີໃຜບັງຄັບ,

ມາດຕາ 4 ທຸກຄົນມີອິສຣະພາບແລະບໍ່ເປັນຂ້າທາສຮັບໃຊ້ຜູ້ໃດໃນທຸກຮູບແບບ,

ມາດຕາ 5 ບໍ່ມີບຸກຄົນໃດມີສິດທິ ລົງໂທສ ທຳຮ້າຍແລະທໍລະມານຄົນອື່ນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະຈິດໃຈ ໂດຍທີ່ຜູ້ກ່ຽວຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກພິສູຕ ວ່າມີຄວາມຜິດ,

ມາດຕາ 6 ທຸກຄົນມີສິດທິເສຣີພາບ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຣັຖທັມະນູນຂອງຊາຕແລະກົດໝາຍທ້ອງຖິ່ນ,

ມາດຕາ 7 ທຸກຄົນມີສິດທິແລະສເມີພາບພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍອັນດຽວກັນ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີ ການເລືອກປະຕິບັດ ຫລືຫັກຫລັງຊັງບ່ຽງ,

ມາດຕາ 8 ທຸກຄົນມີສິດທິ ໄດ້ຮັບການຊວ່ຍເຫລືອ, ເບິ່ງແຍງ ແລະຄວາມເປັນທັມ,

ມາດຕາ 9 ທຸກຄົນມີສິດທິ ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທັມ ໃນກໍຣະນີຖືກຈັບກຸມຄຸມຂັງ ເພື່ອປາສຈາກການໃສ່ຮ້າຍ ປ້າຍສີ ຫລື ຖືກເນລະເທດໂດຍພະລາການ,

ມາດຕາ 10 ທຸກຄົນມີສິດທິສເມີພາບ ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທັມ ໃນການພິຈາຣະນາຄະດີ ຂອງສາລຍຸຕິທັມ ທີ່ເປັນອິສຣະແລະເປັນກາງ ໃນການລົງໂທສ ຝາກໂທສແລະ ການປັບໄຫມ,

ມາດຕາ 11 ກ. ຜູ້ໃດທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ເຮັດຜິດທາງອາຍາ, ຍັງຖືວ່າເປັນຜູ້ບໍຣິສຸທ ຈົນກ່ວາພິສູດໄດ້ທາງກົດຫມາຍ ໂດຍການພິຈາຣະນາຢ່າງເປີດເຜີຍແລະຖືກຕ້ອງຈຶ່ງຖືວ່າມີຄວາມຜິດ,
ຂ. ບໍ່ມີຜູ້ໃດມີສິດທິລົງໂທສຜູ້ຕອ້ງຫາ ກ່ອນສາລຕັດສີນຄວາມ ຫລືເອີ້ນວ່າ
ຈັບຜິດຄົນ ແລະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ ລົງໂທສເກີນກ່ວາເຫດ,

ມາດຕາ 12 ກ. ທຸກຄົນມີສິດທິ ຄວາມເປັນຢູ່ ແບບສ່ວນຕົວ,
ຂ. ການໂຈມຕີແລະໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີຜູ້ອື່ນໃຫ້ເສັຽຊື່ສຽງຫລືເສັຽສັກສີ, ຜູ້ເສັຽຫາຍ
ມີສິດທິ ປ້ອງກັນ ຮັກສາ ກຽດແລະສັກສີຂອງຕົນ,

ມາດຕາ 13 ກ. ທຸກຄົນມີສິດທິເສຣີພາບໃນການຍົກຍ້າຍ ໄປມາ ພາຍໃນປະເທສຂອງຕົນເອງ,
ຂ. ທຸກຄົນມີສິດທິເສຣີພາບໃນການເດີນທາງອອກນອກປະເທສ ແລະກັບຄືນ
ປະເທສຂອງຕົນ,

ມາດຕາ 14 ທຸກຄົນມີສິດທິ ຖືສັນຊາຕກຳເນີດຂອງຕົນເອງ,

ມາດຕາ 15 ກ. ຍິງແລະຊາຍມີອາຍຸເຕັມກະສຽນ 18 ປີ ມີສິດທິແຕ່ງງານຫລືສ້າງຄອບຄົວໄດ້
ໂດຍບໍ່ມີການຈຳກັດ ເຊື້ອຊາຕ ສັນຊາຕ ສາສນາ ພາສາ ແລະຮີດຄອງປະເພນີ,
ຂ. ສິດທິຂອງການສົມຣົດແລະຢ່າຮ້າງ ຂຶ້ນກັບການຍິນຍອມແລະສະມັກໃຈຂອງ
ທັງສອງຝ່າຍ,
ຄ. ຍິງແລະຊາຍອາຍຸເຕັມກະສຽນ 18 ປີ ຂຶ້ນໄປມີສິທປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ
ແລະຜູ້ຊາຍຈະຕ້ອງໃຫ້ຈົດທະບຽນເຂົ້າຄັດເລືອກທະຫານ,

ມາດຕາ 16 ກ. ທຸກຄົນທີ່ມີເຊື້ອຊາຕລາວມີສິດທິການເປັນເຈົ້າຂອງ ຊັພສິນຂອງໂຕເອງ
ຫລືຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ,
ຂ. ບໍ່ມີຜູ້ໃດມີສິດທິຢຶດຊັພສິນຂອງຄົນອື່ນທີ່ມີການຄອບຄອງຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍໂດຍພະລາການ,

ມາດຕາ 17 ກ. ທຸກຄົນມີສິດທິເສຣີພາບ ທາງດ້ານຄວາມຄິດ, ຄວາມເຊື່ອຖືທາງສາສນາ
ການເຕົ້າໂຮມ ປະກອບພິທີສາສນາ ພາຍໃຕ້ຣັຖທັມະນູນແຫ່ງຊາຕ,
ຂ. ສາສນາພຸທ ເປັນສາສນາປະຈຳຊາຕລາວ,
ຄ. ບໍ່ໃຫ້ສາສນາແລະການເມືອງມີອິດທິພົນຕໍ່ກັນ,

ມາດຕາ 18 ທຸກຄົນມີສິດທິເສຣີພາບທາງດ້ານປາກເວົ້າ ອອກຄຳເຫັນ ນອກນັ້ນຍັງມີສິດທິ
ໃນການຄົ້ນຫາ ຮັບຮູ້ ຂີດຂຽນ ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນແລະຂ່າວສານ ຜ່ານສື່ຕ່າງໆ
ໂດຍບໍ່ມີເຂດຈຳກັດ,

ມາດຕາ 19 ກ. ທຸກຄົນມີສິດທິເສຣີພາບໃນການເຕົ້າໂຮມ ຊຸມນຸມ ເດີນຂະບວນປະທ້ວງ
ແບບສງົບແລະສັນຕິວິທີ,
ຂ. ບໍ່ມີການບັງຄັບໃຫ້ເຂົ້າສັງກັດ ຫລືເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມໃດກຸ່ມນຶ່ງ, ນອກຈາກ
ຄວາມສມັກໃຈເທົ່ານັ້ນ,

ມາດຕາ 20 ກ. ທຸກຄົນມີສິດທິເສຣີພາບໃນການເຂົ້າຮ່ວມຫລືມີສ່ວນຮ່ວມຮັບຜິດຊອບ
ໃນພັກການເມືອງ ໂດຍກົງ ຫລືຜ່ານຕົວແທນກໍໄດ້,
ຂ. ທຸກຄົນມີສິດທິເສຣີພາບ ໄດ້ຮັບບໍຣິການສາທາລະນະຂອງຣັຖບານ,
ຄ. ປະຊາຊົນຄືຖານອຳນາດຂອງຣັຖບານ ໂດຍມີຄວາມສເມີພາບແລະເທົ່າທຽມກັນ
ໃນການ ໃຊ້ສິດທິປ່ອນບັດເອົາຕົວແທນຂອງຕົນ,

ມາດຕາ 21 ທຸກຄົນໃນຖານະເປັນປະຊາຊົນຂອງຊາຕມີສິດທິໄດ້ຮັບສ່ວນສວັດດີການຢ່າງທົ່ວເຖິງ
ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນແລະລະດັບຊາຕ ອີງຕາມຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີຂອງປະເທສ,

ມາດຕາ 22 ກ. ທຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ ມີສິດທິເສຣີໃນການເຮັດວຽກ ຫາວຽກ
ແລະໄດ້ຮັບສວັດດີການໃນການວ່າງງານ,
ຂ. ທຸກຄົນມີຄວາມສເມີພາບໃນການຈ້າງງານ ແລະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ,
ຄ. ອາຍຸພົ້ນກະສຽນແຮງງານ 65 ປີ ມີສິທໄດ້ຮັບເບັ້ຽບຳນານ,
ງ. ທຸກຄົນມີສິດທິທີ່ຈະກໍ່ຕັ້ງແລະເຂົ້າຮ່ວມສະຫະພັນແຮງງານເພື່ອຄຸ້ມຄອງ
ຜົນປະໂຫຍດ ຜູ້ທີ່ອອກແຮງງານ,

ມາດຕາ 23 ຜູ້ທີ່ອອກແຮງງານທຸກຄົນມີສິດທິ ທີ່ຈະມີມື້ແລະເວລາຫຍຸດພັກງານ,

ມາດຕາ 24 ທຸກຄົນມີສິດທິເສຣີພາບ ໃນການສຶກສາ, ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາແລະມັທະຍົມສຶກສາ
ເປັນພາກບັງຄັບແລະບໍ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າຮຽນ ແລະການສຶກສາລະດັບສູງ ເປັນຊັ້ນ
ທີ່ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ມີໂອກາສ,

ມາດຕາ 25 ທຸກຄົນມີສິດທິເສຣີພາບໃນການຄຸ້ມຄອງຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານ ສິລທັມ
ແລະທາງວັດຖຸ ອັນເປັນຜົນໄດ້ ຈາກການປະດິດທາງວິທະຍາສາດ, ຫັຕຖະກັມ
ວັນນະກັມ ສິລປະກັມຂອງຕົນ,

ມາດຕາ 26 ພາສາລາວ ເປັນພາສາໃຊ້ທາງຣັຖການ ອັນດັບນຶ່ງ, ພາສາອັງກິດ ເປັນພາສາ
ໃຊ້ທາງຣັຖການ ເປັນອັນດັບສອງ,

ມາດຕາ 27 ແຜ່ນດິນລາວລ້ານຊ້າງຕ້ອງເປັນຜືນແຜ່ນດິນດຽວ,

ບົດສລຸບ
ປະຊາຊົນລາວຈະມີຄວາມສຸຂ ຄວາມຈະເຣີນໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອພວກເຮົາຮ່ວມໃຈກັນສ້າງປະເທສຊາຕ ແລະຝຶກຝົນ ໃຫ້ຄົນລາວ ມີສິລທັມ, ມະນຸສທັມ, ສິດທິເສຣີປະຊາທິປະໄຕ, ອິສຣະພາບ ແລະ
ເອກຣາຊ, ຄວາມຍຸຕິທັມໃນຊາຕ, ມີຄວາມສເມີພາບແລະເປັນເອກະພາບ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ ປອງດອງແລະສາມັກຄີກັນ ພ້ອມທັງມີຄວາມເມດຕາກະຣຸນາຊ່ວຍເຫລືອຊຶ່ງກັນແລະກັນ. ເມື່ອນັ້ນ ປະເທສຊາຕຂອງພວກເຮົາຈຶ່ງຈະພົ້ນອອກຈາກ ຄວາມທຸກຍາກແລະລຳບາກ.

ດ້ວຍຄວາມເຄົາຣົພແລະນັບຖື

ດຣ. ຣີຊາດ ໄຊສົມມອນ
ປະທານຂະບວນປະຊາທິປະໄຕເພື່ອຄົນລາວຍຸກໃຫມ່
ນະຄອນຫລວງວໍຊີງຕັນດີຊີ, ສຫະຣັຖອາເມຣິກາ
ວັນທີ: 9 ເດືອນ ມະກະຣາ ປີ 2013


Universal Declaration of Human Rights

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is a milestone document in the history of human rights. Drafted by representatives with different legal and cultural backgrounds from all regions of the world, the Declaration was proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris on 10 December 1948 (General Assembly resolution 217 A) as a common standard of achievements for all peoples and all nations. It sets out, for the first time, fundamental human rights to be universally protected and it has been translated into over 500 languages. The UDHR is widely recognized as having inspired, and paved the way for, the adoption of more than seventy human rights treaties, applied today on a permanent basis at global and regional levels (all containing references to it in their preambles).

Preamble

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,

Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,

Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,

Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,

Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,

Now, therefore,

The General Assembly,

Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

Article 1

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Article 2

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Article 3

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

Article 4

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Article 5

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Article 6

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

Article 7

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

Article 8

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

Article 9

No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

Article 10

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

Article 11

 1. Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.
 2. No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.

Article 12

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Article 13

 1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.
 2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

Article 14

 1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
 2. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article 15

Everyone has the right to a nationality.
No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

Article 16

 1. Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.
 2. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
  The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

Article 17

Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.
No one shall be arbitrarily deprived of his property.

Article 18

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Article 19

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Article 20

Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
No one may be compelled to belong to an association.

Article 21

Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.
Everyone has the right of equal access to public service in his country.
The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

Article 22

Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Article 23

 • Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.
 • Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.
 • Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.
 • Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

Article 24

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Article 25

Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Article 26

Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.

Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Article 27

 1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
 2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

Article 28

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.

Article 29

Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.
In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.

These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article 30

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.