The Chinese chemical destroyed the Samneua’s people way of life in Houaphanh Province, Laos.

The Chinese chemical destroyed Samneua’s people way of life in Houaphanh Province, Laos. ທັງເວົ້າທັງນ້ຳຕາໄຫຼ. ມີນ້ຳບໍ່ໄດ້ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ກິນ, ມີດິນບໍ່ໄດ້ປູກບໍ່ໄດ້ສ້າງ, ສວນຜັກສວນນາງຕາຍແຫ້ງຂາດນ້ຳຫົດ… ມີນ້ຳບໍ່ໄດ້ຫາປາ ມີນາບໍ່ໄດ້ປູກເຂົ້າ ພີ່ນ້ອງໄທເຮົາຊິຢູ່ກິນແນວໃດ…