Lao News:

ຕ່າງປະເທດ ກ່າວເຖິງສາເຫດເຂື່ອນແຕກຢູ່ອັດຕະປື

ມາເບິ່ງຕ່າງປະເທດ ກ່າວເຖິງສາເຫດເຂື່ອນແຕກຢູ່ອັດຕະປື ວ່າ ເກີດຈາກໄພທຳມະຊາດ ຫຼືປັນຫາອື່ນ

ອົງການແມ່ນ້ຳສາກົນ (International Rivers) ໄດ້ສະແດງຄຳຄິດເຫັນຕໍ່ເຫດການ ສັນເຂື່ອນ D (Saddle Dam D) ແຕກ ວ່າ ອຸປະຕິເຫດໃນຄັ້ງນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມສ່ຽງອັນໃຫຍ່ຫຼວງຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກແບບເຂື່ອນ ທີ່ບໍ່ສາມາດ ຮັບມືກັບສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງໄດ້ ແລະ ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຂາດເຂີນທາງດ້ານ ລະບົບການເຕືອນໄພທີ່ດີພໍ ການແຈ້ງເຕືອນດັ່ງກ່າວ ກໍຫຼ້າສວຍເກີນໄປ ແລະບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ທີ່ຈະຮັບປະກັນວ່າປະຊາຊົນໄດ້ມີເວລາກະກຽມ ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະສະມາຊິກຄອບຄົວໄດ້ທັນການ ການກຳນົດພາລະບົດບາດ ແລະໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ລະຫວ່າງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ ກັບບໍລິສັດເຂື່ອນໄຟຟ້າເອກະຊົນ ບໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນ ໃນການຮັບມືຕໍ່ສະພາບການສຸກເສີນຕ່າງໆທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ອົງການແມ່ນ້ຳສາກົນ ໄດ້ກ່າວວ່າ:

  • ມີຫຼາຍເຂື່ອນທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນການດຳເນີນການ ແລະຢູ່ໃນແຜນການ ບໍ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບໃຫ້ຮັບມືກັບສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງໄດ້ ສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ ກຳລັງເພີ່ມທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງພູມອາກາດ ສ້າງຄວາມກັງວົນດ້ານຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມແມ່ນ້ຳໃກ້ເຂື່ອນ ຜູ້ສະໜອງທຶນໂຄງການ, ຜູ້ວາງແຜນ ແລະຜູ້ດຳເນີນການ ຕ້ອງໄດ້ມີການປະເມີນຜົນ ກຳລັງຂອງເຂື່ອນຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອຕ້ານທານກັບສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະຮັບປະກັນວ່າ ເຂື່ອນຈະສາມາດຮອງຮັບເຫດການເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້
  • ເຫດການເສົ້າສະຫຼົດໃຈ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ລາວໃນຄັ້ງນີ້ ກໍໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຂາດເຂີນທາງດ້ານລະບົບການເຕືອນໄພທີ່ດີພໍ ໃນການປ້ອງກັນການສູນເສຍຕໍ່ຊີວິດ ຊຸມຊົນໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າຫຼ້າສວຍເກີນໄປ ແລະບໍ່ມີປະສິດທິພາບພຽງພໍ ທີ່ຈະຮັບປະກັນວ່າ ປະຊາຊົນໄດ້ກະກຽມ ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະສະມາຊິກຄອບຄົວໄດ້ຢ່າງທັນການ ເຫດການນີ້ ສ້າງຄຳຖາມຂຶ້ນມາຫຼາຍຂໍ້ ເຖິງມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າຢູ່ໃນລາວ ແລະນີ້ ກໍລວມໄປເຖິງ ຂໍ້ບົກຜ່ອງໃນການຈັດການກັບສະພາບອາກາດ ແລະຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ຢ່າງເໝາະສົມ ອີກດ້ວຍ
  • ຕ້ອງໄດ້ມີການກຳນົດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ການບໍລິຫານຈັດການ ແລະຮັບມືຕໍ່ສະຖານະການວິກິດຕ່າງໆ ຢ່າງຊັດເຈນແລະຮີບດ່ວນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ນ້ຳຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະເຫດການສຸກເສີນຕ່າງໆ ລະຫວ່າງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານລາວ ກັບບໍລິສັດເຂື່ອນໄຟຟ້າເອກະຊົນ ລວມທັງກຳນົດຮູບແບບການການສື່ສານ ທີ່ຊັດເຈນ ກັບຜູ້ທີ່ມີສ່ວນໄດ້ເສຍ ໂດຍສະເພາະ ກັບ ຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ຕາມແມ່ນ້ຳ ປັດຈຸບັນນີ້ ໃນທົ່ວປະເທດລາວ ມີໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຖິງ 70 ໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງແລ້ວ, ກຳລັງຢູ່ໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະກຳລັງຢູ່ໃນແຜນການ ສ່ວນຫຼາຍໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ ຖືຄອງໂດຍເອກະຊົນເປັນຜູ້ດຳເນີນການ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການກວດກາຄືນ ວ່າເຂື່ອນເຫຼົ່ານັ້ນມີການວາງແຜນ, ອອກແບບ ແລະບໍລິຫານຈັດການແນວໃດແນ່

ອີງຕາມການລາຍງານຈາກ Niconiconews ຊ່ຽວຊານທ່ານໜຶ່ງ ຈາກສູນປ້ອງກັນໄພພິບັດ ແລະອັກຄີໄພ ທີ່ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ກ່ອນອື່ນໝົດ ຕ້ອງກວດເບິ່ງວ່າ ປະຕູນ້ຳທຳງານຫຼືບໍ່ ຖ້າເປັນກໍລະນີນ້ຳຖ້ວມອັນເກີດຈາກໄພທຳມະຊາດ ຈະບໍ່ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບໍລິສັດ ແຕ່ຖ້າເປີດປະຕູນ້ຳແລ້ວ ປະຕູນ້ຳບໍ່ທຳງານ ອັນນີ້ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບໍລິສັດ ສະນັ້ນ ບໍລິສັດຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ຖ້າຫາກມີຮອຍແຕກເກີດຂຶ້ນໃນເຂື່ອນ ຈົນເຮັດໃຫ້ເຂື່ອນແຕກແລ້ວນ້ຳໄຫຼທະລັກ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນເກີດຈາກນ້ຳຖ້ວມໂດຍທຳມະຊາດ”

ຊ່ຽວຊານເກົາຫຼີ ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ນອີກວ່າ “ເຫດການນີ້ ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ພາບພົດ ບໍລິສັດເກົາຫຼີໃຕ້ໃນລາວ ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ຖ້າຫາກເຂົາຄິດວ່າເກີດຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງເຂື່ອນ ແລະລັດຖະບານເກົາຫຼີ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະຊ່ວຍເຫຼືອ ຖ້າບໍ່ຊັ້ນ ຄົນອາດເຂົ້າໃຈຜິດຄິດວ່າ ນີ້ເກີດຈາກໂຄງສ້າງເຂື່ອນທີ່ບໍ່ດີເປັນເຫດ”

ແຕ່ຖ້າເປັນຄວາມບົກຜ່ອງຂອງເຂື່ອນຈິງ ບໍ່ມີພຽງແຕ່ບໍລິສັດເຂື່ອນເຫຼົ່ານີ້ເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ບໍລິສັດເກົາຫຼີອື່ນໆ ກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນກັນ ໃນອະນາຄົດ ເຊິ່ງອາດບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ມາກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໃນລາວອີກເລີຍ

ຊ່ຽວຊານດ້ານການກໍ່ສ້າງທ່ານໜຶ່ງ ເປັນຄົນຍີປຸ່ນ ເຄີຍເຮັດວຽກຢູ່ໃນລາວມາກ່ອນ ກ່າວວ່າ ກ່ອນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານີ້ຈະເລີ່ມ ລາວເຄີຍໄດ້ຍິນເຂົາເວົ້າວ່າ ໂຄງການນີ້ ພະຍາຍາມຊອກທຶນຈາກ ທະນາຄານ ເອດີບີ (ADB) ມາກ່ອນ ແຕ່ບໍ່ຜ່ານການປະເມີນຜົນ ຈາກທະນາຄານເອດີບີ ນອກຈາກໂຕເຂື່ອນເອງຈະມີປັນຫາແລ້ວ ເຫດຜົນດ້ານອື່ນໆ ແມ່ນຍ້ອນເລື່ອງຜົນກະທົບຕໍ່ສັດປ່າທີ່ຫາຍາກ

ປົກກະຕິແລ້ວ ຖ້າເປັນໂຄງການຍີ່ປຸ່ນຫຼືໂຄງການປະເທດອື່ນໆ ທີ່ຈະກູ້ຢືມທຶນຈາກ ທະນາຄານເອດີບີ, ທະນາຄານໂລກ ຫຼືອົງການສາກົນຕ່າງໆ ຜູ້ທີ່ຈະສະໜອງທຶນເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປະເມີນຜົນ ກ່ຽວກັບ ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງໂຄງສ້າງຕົວເຂື່ອນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ກ່ອນຈະອະນຸມັດໄດ້ ສະນັ້ນ ງົບປະມານໂຄງການຈຶ່ງສູງ ແຕ່ຄວາມຮັບປະກັນກໍສູງເຊັ່ນກັນ ໂຄງການນີ້ ເມື່ອບໍ່ຜ່ານການປະເມີນຜົນຈາກ ທະນາຄານເອດີບີ ຈຶ່ງປ່ຽນໄປຢືມທຶນຈາກທະນາຄານຂອງໄທແທນ ນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າ ອາດເປັນໄປໄດ້ ທີ່ການປະເມີນຜົນ ໂດຍທະນາຄານໄທນັ້ນ ບໍ່ມີຄວາມເຂັ້ມງວດເທົ່າກັບການປະເມີນຜົນຂອງ ທະນາຄານເອດີບີ ຊ່ຽວຊານຍີ່ປຸນ ຄົນນັ້ນກ່າວ

ລາວກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ທີ່ເຫັນຕາມໃນຂ່າວ ບາງຂ່າວກໍອອກຂ່າວ ໂດຍໃຊ້ຄຳວ່າ ສາເຫດແມ່ນເກີດຈາກ ຝົນຕົກໜັກໂດຍບໍ່ຄາດຄິດ ແຕ່ລາວບໍ່ຄິດແບບນັ້ນ ເຂື່ອນແຕກຕ້ອງບໍ່ເກີດຈາກຝົນຕົກໜັກ ເບິ່ງແລ້ວກໍຄືກັບວ່າ ເຂົາພະຍາຍາມຢາກຕົວະ ປະຊາຊົນຄົນຕາດຳໆທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານນີ້

ສ່ວນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ SK ກ່າວວ່າ “ຢູ່ໝູ່ບ້ານຕາມແມ່ນ້ຳ ມີນ້ຳຖ້ວມມາກ່ອນແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າ ເຂົ້າໃຈວ່າ ອຸປະຕິເຫດຈາກຄວາມເສຍຫາຍຂອງເຂື່ອນ ເຮັດໃຫ້ສະຖານະການຮຸນຮ້າຍລົງ” “ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຈະທຳການສືບສວນຫາສາເຫດຂອງອຸປະຕິເຫດເຂື່ອນ ໃຫ້ກະຈ່າງແຈ້ງໃນໄວໆນີ້ ” ອີງຈາກໜັງສືພິມ chuonippo ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ລາຍງານ
ລຳດັບເຫດການກ່ອນນ້ຳຈະທະລັກອອກຈາກເຂື່ອນ ສ້າງຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ອີງຈາກ BBC

ເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິສັດ SK Engineering & Construction ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດຮຸ້ນສ່ວນໃນໂຄງການເຂື່ອນນີ້ ພົບເຫັນຮອຍແຕກບົນເຂື່ອນ ກ່ອນແລ້ວໃນວັນອາທິດ ກ່ອນທີ່ເຂື່ອນຈະແຕກ

ວັນອາທິດ ເວລາ 21:00 ໂມງແລງ – ເຂື່ອນມີຮອຍແຕກ ໄດ້ມີການແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເລີ່ມອົບພະຍົບປະຊາຊົນບໍລິເວນນັ້ນອອກຈາກພື້ນທີ່ ທີມງານທີ່ຖືກສົ່ງເຂົ້າໄປສ້ອມແປງ ຕ້ອງໄດ້ຢຸດຊະງັກ ເນື່ອງຈາກຝົນຕົກແຮງ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຖະໜົນຫຼາຍເສັ້ນອີກດ້ວຍ
ວັນຈັນ ເວລາ 3:00 ໂມງເຊົ້າ – ໄດ້ມີການລະບາຍນ້ຳອອກຈາກເຂື່ອນເຊປຽນ – ເຊນ້ຳນ້ອຍ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນເຂືອນຫຼັກ ເພື່ອຫຼຸດລະດັບນ້ຳແລະແຮງດັນໃນເຂື່ອນຍ່ອຍ
ວັນຈັນ ເວລາ 12:00 ໂມງ – ລັດໄດ້ສັ່ງໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃກ້ແມ່ນ້ຳເຊປຽນອົບພະຍົບອອກຈາກພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮູ້ແລ້ວວ່າ ເຂື່ອນອາດມີຄວາມເສຍຫາຍເພີ່ມອີກ
ວັນຈັນ ເວລາ 18:00 ໂມງ – ໄດ້ມີການຢືນຢັນວ່າ ເຂື່ອນມີຄວາມເສຍຫາຍເພີ່ມເຕີມ
ມາຮອດ ວັນອັງຄານ ເວລາ 01:30 ໂມງ – ນ້ຳໄດ້ໄຫຼເຂົ້າຖ້ວມໝູ່ບ້ານໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບເຂື່ອນຍ່ອຍ ຈົນມາຮອດ 09:30 ໂມງເຊົ້າ ນ້ຳກໍໄດ້ຖ້ວມ 7 ໝູ່ບ້ານແລ້ວ

ມາເບິ່ງຕ່າງປະເທດ ກ່າວເຖິງສາເຫດເຂື່ອນແຕກຢູ່ອັດຕະປື ວ່າ ເກີດຈາກໄພທຳມະຊາດ ຫຼືປັນຫາອື່ນ

Dr. Richard Saisomorn
Dr. Richard Saisomorn, iFreedomTV: Founder & CEO. WEBMASTER : iFreedomTV; Lao Times dot com; Lao Human Rights; Rallying For Democracy of Vietnam; and Democracy Movement for Thailand - iFreeThai
https://ifreedomtv.com/